DOMIZNA - Sociokulturny a stawizniski digitalny portal serbskeho sydlenskeho ruma

Ze sociokulturnym a stawizniskim digitalnym portalom serbskeho sydlenskeho ruma skića so mócna techniska platforma z naročnymi medialnymi funkcijemi a hoberskimi wuwiwanskimi móžnosćami. Kóždy je najwutrobnišo přeprošany, so wobdźělić.

Zaměr

DOMIZNA ma zaměr, stawizniske, kulturne a hospodarske informacije serbskeho sydlenskeho ruma zběrać, digitalizować, systematizować a šěrokej zjawnosći stajnje dwurěčnje přistupnić. Při tym stej zdźerženje serbskeje rěče a wuwiwanje narodneho serbskeho wědomja postajowacej za jednanje.

Z DOMIZNU wutwori so jenički regionalny informacijski skład, kotrychž znajomostny podstołp so wot tak wjele kaž móžno towarstowych zajimcow wobsahowje a pjenježnje njese. Wobsahowym producentam staji DOMIZNA nimale w njewobmjezowanej měrje techniske a składźišćowe srědki k dispoziciji.

Fachowy koncept = zakład za jednanje

Jednanski zakład twori fachowy koncept DOMIZNA w aktualnej wersiji 2.1.1 z dnja 16.08.2010 (download naprawo).

Start

01.01.2007

Móžnosće DOMIZNY w štyrjoch wobrazach

Wopisanja k wobrazam namakaće we wotpowědnych wotrězkach fachoweho koncepta.